„Wi-Fi“ sąlygos

SVARBU

Prieš naudodamiesi Wi-Fi turite perskaityti sąlygas ir nuostatas. Pradedant naudotis Wi-Fi (belaidžio interneto) paslaugomis reikš, kad sutinkate su nurodytomis sąlygomis ir nuostatomis. Jei nenorite laikytis šių sąlygų ir nuostatų, Wi-Fi naudotis negalėsite. 

„Wi-Fi“ paslauga yra „Flix SE“, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Miunchenas, Vokietija (toliau – „FlixBus“), teikiama paslauga, techniškai valdoma išorinių (IT) paslaugų teikėjų, kurie išsamiau nurodyti Privatumo politikoje – ją galite rasti čia.

Apibūdinimai

„Informacija“ reiškia visas medžiagas, kurias teikia FlixBus teikdama Wi-Fi paslaugas (toliau vadinamos interneto zona). „Naudotojas“ reiškia jus, interneto prieigos galutinį vartotoją. „Sutartis“ reiškia šią interneto prieigos sutartį. 

Garantija

Interneto prieiga teikiama tokia, „kokia yra“ ir „kada prieinama“, FlixBus neteikia garantijų arba pareiškimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su informacija, įskaitant netiesiogines garantijas arba sąlygų įvykdymą, tikslumą, pasitenkinimą kokybe arba tinkamumą konkrečiam tikslui.

Naudotojas pripažįsta, kad: 
(a) interneto prieigą teikti be nesklandumų yra techniškai neįmanoma ir FlixBus neįsipareigoja to padaryti; 
(b) dėl nesklandumų interneto prieigos zonoje trumpam gali nebūti ryšio; 
(c) interneto prieigos funkcionavimą gali paveikti sąlygos ir veiklos, kurių FlixBus neįtakoja, įskaitant perdavimą, telekomunikacijų ryšį su FlixBus ir naudotojais, su kitomis FlixBus dalimis, sistemomis ir tinklais.

Atsakomybė

Naudotojas sutinka, kad visais atvejais, išskyrus tada, kai dėl FlixBus aplaidumo buvo sukelta mirtis ar sužalojimas, FlixBus neatsakys už sutarties, civilinės teisės pažeidimus, aplaidumą, teisės aktų nustatytas pareigas ir patirtą žalą, ir nuostolius, kurie susiję su šia sutartimi, įskaitant žalą dėl verslo praradimo, pelno praradimu, verslo sutrikdymu, verslo informacijos praradimu ir kitomis neturtiniais nuostoliais (net ir atvejais, kai FlixBus buvo pranešta apie galimus nuostolius arba žalą). 
Naudotojas pripažįsta, kad kai kurią, pavyzdžiui, programinės įrangos informaciją, FlixBus (tiesiogiai ir netiesiogiai) teikia trečiosios šalys ir FlixBus garantijos susijusios su tokia informacija neteikia. Tai pat būtina užtikrinti jūsų sistemos apsaugą (pavyzdžiui, ugniasiene). Apskritai, jūsų programinė sistema yra jūsų atsakomybė. Ieškiniai, pateikti FlixBus dėl patirtos žalos programinei sistemai, bus atmesti. Tas pats taikoma ir žalai, patirtai dėl belaidžio interneto sistemos nesklandumų.

Interneto prieigos / žalos atlyginimo naudojimas

Naudotojas įsipareigoja: 
a) interneto prieigos nenaudoti neteisėtais tikslais; 
b) kad jis neturi naudoti visos arba dalies interneto prieigos, kuri sutrikdyta, pažeista, laikoma mažiau efektyvi arba ten kur interneto prieigos efektyvumas ir funkcionavimas sutrikdytas;
c) nenaudoti interneto prieigos perduoti arba siųsti kompiuterinius virusus ir šmeižikišką, įžeidžiančią, nepadorią, grėsmingą, galinčią sukelti susierzinimą, nepatogumą, nereikalingą susirūpinimą medžiagą; 
d) neplėtoti informacijos su nelegaliu arba nepadoriu turiniu. Pavyzdžiui, informaciją, skatinančią antivyriausybinę veiklą, skatinančią smurtą, turinčios seksualiai nepadorios pornografijos, galinčios pakenkti ar paveikti vaikų arba paauglių moralinei gerovei ir galinčios pakenkti FlixBus reputacijai.
e) kad jis nenaudos interneto zonos skleisti medžiagai, kuri naudojama populiarumo, skatinimo ir reklamos tikslais prieš tai negavus FlixBus raštiško sutikimo, išskyrus tada, kai toks siuntimas buvo aiškiai reikalaujamas kito interneto prieigos naudotojo; ir 
f) atvejus, kai naudotojas turi teisę į skundą teisinius veiksmus prieš kitus interneto zonos naudotojus, naudotojas turi teisę siekti teisingumo, ieškinio nepriklausomai nuo ir be FlixBus pagalbos.

Naudotojas apdraus ir atlygins FlixBus už ieškinį, žalą, išlaidas, įskaitant teisines išlaidas, atsiradusias iš šios sutarties pažeidimo arba kito interneto naudotojo teisių pažeidimo. Naudotojas pripažįsta, kad FlixBus neįtakoja interneto prieigos naudotojo gaunamos arba siunčiamos informacijos arba programų turinio ir, kad FlixBus nenagrinėja kokia paskirtimi naudotojas naudoja interneto zoną. Naudotojas sutinka FlixBus apdrausti nuo kitų asmenų pateiktų ieškinių arba teismo procedūrų susijusių su naudotojo interneto zonos naudojimusi.

Intelektinė nuosavybė

Naudotojas pripažįsta, kad interneto prieigos autorinės teisės, prekiniai ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės priklauso FlixBus arba jo licenzijos išdavėjui.

Sustabdymas ir nutraukimas

FlixBus turi teisę nedelsiant nutraukti šią sutartį ir nebeteikti interneto prieigos, jei naudotojas pažeidė sąlygas ir nuostatas.

Naudotojo duomenys

Į paslaugas įeina ir jūsų įtaiso MAC adreso saugojimas tam, kad turėtumėte prieigą prie tinklo. Icomera adresą galės matyti iki 2 savaičių, po to jis bus įslaptintas ir laikomas iki 12 mėnesių. Šiuos duomenis galite pamatyti, ištrinti, apriboti, perkelti arba elektroniniu paštu galite pateikti skundą (privacy@icomera.com). Šis duomenų rinkimas vyksta naudojantis interneto zona, pagal GDPR 6 straipsnį (1) b.

Sąlygų ir nuostatų pokyčiai

FlixBus pasilieka teisę esant reikalui pakeisti šias sąlygas ir nuostatas, prie visų pakeitimų pridedami paaiškinimai. Naudotojo tolimesnis naudojimasis interneto prieiga reikš, kad jis sutiko su naujais pokyčiais. Reguliariai tikrinti sutartį yra naudotojo atsakomybė, šitaip jis sužino apie sutarties pakeitimus.
Jei naudotojas nesutinka su sąlygų ir nuostatų pokyčiais, jis turi nedelsiant nustoti naudotis interneto prieiga.

Atskyrimas

Kiekviena atsakomybę uždraudžianti arba ribojanti šios sutarties nuostata bus aiškinama atskirai, taikoma net ir tada jei dėl kažkokių priežasčių viena iš šių nuostatų bus laikoma netinkama arba netaikytomis ir liks galioti nepaisant šios sutarties nutraukimo.

Joks FlixBus pateiktas atsisakymas nebus laikomas šios sutarties nuostatų pažeidimu. Šiai sutarčiai galioja Vokietijos įstatymai ir šalys atsakančios Vokietijos teismų išimtinei jurisdikcijai. Miuncheno kompetentingas teismas. Rūpinkitės savo belaidžiais prietaisais. FlixBus už nuostolius arba žalą neatsako.