„Wi-Fi“ privatumo politika

Privatumo politika

Kaip reikalaujama ES reglamente 2016/679 (BDAR), toliau pateiktoje informacijoje aprašomos „Flix“ naudotojų (toliau – naudotojai) asmens duomenų tvarkymo operacijos naudojantis „Wi-Fi“.

Visi šioje Privatumo politikoje vartojami terminai, kurie nėra aiškiai apibrėžti, turi BDAR nustatytą reikšmę.

1. Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys

Duomenų valdytojas yra „Flix SE“, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Vokietija (toliau – „Flix“ arba Valdytojas).

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas paskyrė duomenų apsaugos pareigūną (DAP). DAP yra „Flix SE“ biuruose, esančiuose Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Vokietijoje ir su juo galima susisiekti šiuo el. pašto adresu:

El. paštas: data.protection@flixbus.com

3. Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas tvarko 4 skirsnyje nurodytų kategorijų asmens duomenis, kad galėtų:

a) įvykdyti sutartinius įsipareigojimus arba tam tikrus sutartinius įsipareigojimus naudotojo atžvilgiu arba specialius naudotojo prašymus, pateiktus prieš sudarant sutartį.

Duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas yra tas, kad tai būtina sutartiniam įsipareigojimui įvykdyti. Tai leidžiama pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

b) anonimizuoti pateiktus duomenis ir juos naudoti siekiant pagerinti paslaugą ir kelionės patirtį bei kaupti statistinius duomenis.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra būtinybė apsaugoti savo teisėtus interesus BDAR 6 straipsnio 1 dalis. Mūsų teisėtas interesas yra tobulinti mūsų Paslaugos naudotojų aptarnavimą.

4. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenys apima visą informaciją, susijusią su konkrečiu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu. 3 skyriuje nurodytais duomenų tvarkymo tikslais tvarkomi šie keleivių asmens duomenys:

a) naudojamo prieigos įrenginio MAC adresas;

b) priskirto ryšio numeris;

c) IP adresas, per kurį naudojamas prieigos įrenginys yra prijungtas prie interneto;

d) atitinkamo prisijungimo pradžia ir pabaiga (datas ir laikas) ir naudojimo trukmė;

e) perduodamų duomenų apimtis, įskaitant vidutinį paketo dydį;

f) ryšio sąrankos / nutraukimo techninės charakteristikos;

g) naudoto įvesties prieigos taškui priskirtos srities pavadinimas;

h) techninės įrangos tipas ir prieigos įrenginio gamintojas;

i) operacinės sistemos identifikavimo duomenys;

j) naudojamos naršyklės atpažinimo duomenys;

k) naudojama naršyklės kalba ir laiko juosta.

Keleiviai savo asmens duomenis teikia savanoriškai. Keleivis nėra teisiškai ar sutartimi įpareigotas teikti „Flix“ savo asmens duomenų. Tačiau „Flix“ gali tam tikras paslaugas teikti tik ribotai arba apskritai neteikti jų, jei keleivis nenurodys šiam tikslui reikalingų duomenų.

5. Duomenų gavėjų kategorijos

a) Vidiniai gavėjai

Tam tikromis sąlygomis mes dalijamės Jūsų asmens duomenimis „FlixBus“ įmonėse vidaus valdymo tikslais, jei tai leidžiama.

Daugiau informacijos taip pat galima rasti Privatumo politikoje.

b) Išoriniai gavėjai

Kaip ir bet kuri kita stambi įmonė, mes taip pat savo sandorius vykdome pasitelkdami išorinius vietinius ir užsienio paslaugų teikėjus ir dirbame su įmonėmis partnerėmis savo šalyje bei užsienyje.

Tai visų pirma yra (IT) paslaugų teikėjai kaip nepriklausomi duomenų valdytojai:

„Icomera AB“, Odinsgatan 28, SE-411 03 Gothenburg, Švedija; ir

„GoMedia Services Ltd“, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX, JK

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

„RebelRoam Oü“, Erika 14, Tallinn, 10416, Estija

https://www.rebelroam.com/privacy

UAB „Peplink Pepwave“, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Lietuva

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB „TELTONIKA NETWORKS“, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Lietuva

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

„Passengera“ s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Prague, Čekija

https://www.passengera.com/gdpr/

Jeigu duomenų gavėjai dirba mums kaip duomenų tvarkytojai, mes sudarome su jais sutartį ir jie turi pateikti garantijas, kad yra įdiegtos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis teisiniais reikalavimais, ir kad būtų gerbiamos duomenų subjektų teisės.

Keleivių asmens duomenys yra prieinami tik duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vardu veikiantiems asmenims.

Vykdydami įsipareigojimus ar veikdami pagal įgaliojimą mes perduodame asmens duomenis viešosioms įstaigoms ir institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, priežiūros institucijoms).

6. Duomenų perdavimas į užsienį

Kai duomenys tvarkomi siekiant 3 skyriuje apibrėžtų tikslų, jie gali būti perduodami į trečiąją šalį (ypač į JAV). Trečioji šalis yra šalis už Europos Sąjungos (ES) ir už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tokiu atveju tinkamomis priemonėmis užtikriname, kad duomenų gavėjo / gavėjo šalies užtikrinamas duomenų apsaugos lygis nebūtų žemesnis nei ES / EEE taikomas apsaugos lygis.

Tinkamos priemonės gali būti, pavyzdžiui:

Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo;

Standartinės duomenų apsaugos sąlygos (pasiekiamos adresu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en);

Papildomos apsaugos priemonės (pvz., pseudonimų suteikimas).

7. Duomenų saugojimo ir ištrynimo trukmė

Keleivių asmens duomenys bus saugomi tol, kol to reikia 4 skyriuje nurodytiems tikslams, dėl kurių duomenys renkami ir vėliau tvarkomi.

Bet kuriuo atveju Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas ir (arba) turėti teisę saugoti visus keleivių asmens duomenis ar jų dalį ilgesnį laiką, be kita ko, pavyzdžiui, kad per atitinkamą taikytiną senaties terminą būtų nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisiniai reikalavimai.

8. Paveiktų asmenų teisės

Keleivis, kaip nukentėjęs asmuo, pagal BDAR turi šias teises:

Teisę gauti informaciją

Pagal BDAR 15 straipsnį keleivis gali prašyti informacijos apie „Flix“ tvarkomus jo asmens duomenis. Prašyme pateikti informaciją keleivis turėtų paaiškinti, kas jam kelia susirūpinimą, kad Duomenų valdytojui būtų lengviau surinkti reikiamus duomenis. Duomenų valdytojas gali reikalauti informacijos, kad patvirtintų keleivio tapatybę, siekdamas užtikrinti, kad jis turi teisę susipažinti su asmens duomenimis.

Paprašius pateiksime Jums mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopiją. Keleiviams nereikės mokėti mokesčio už prieigą prie savo asmens duomenų (ar pasinaudoti bet kuriomis kitomis teisėmis). Tačiau „Flix“ gali imti pagrįstą mokestį, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, pasikartojantis ar pernelyg didelis. „Flix“ taip pat gali atsisakyti patenkinti tokį prašymą.

Teisė taisyti duomenis

Jei keleivio duomenys nėra (arba nebėra) tikslūs, keleivis gali prašyti juos pataisyti pagal BDAR 16 straipsnį. Jei keleivių duomenys nėra išsamūs, keleivis gali paprašyti juos papildyti.

Teisę ištrinti

Keleivis gali reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, taikant BDAR 17 straipsnyje nustatytas sąlygas. Ši teisė reikalauti ištrinti duomenis, be kita ko, priklauso nuo to, ar Duomenų valdytojui vis dar reikalingi duomenys apie keleivį, kad galėtų vykdyti savo teisines pareigas.

Teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Pagal BDAR 18 straipsnio reikalavimus keleivis turi teisę prašyti apriboti su juo susijusių duomenų tvarkymą.

Teisę į duomenų perkeliamumą

Pagal BDAR 20 straipsnio nuostatas keleivis turi teisę gauti duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui struktūrizuotu, įprastu ir kompiuteriu skaitomu formatu, arba reikalauti, kad jie būtų perduoti kitai atsakingai šaliai.

Teisę prieštarauti

Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį keleivis turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti su juo susijusių duomenų, surinktų pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, tvarkymui dėl priežasčių, atsirandančių dėl konkrečios keleivio padėties. Vėliau šio keleivio duomenys gali būti tvarkomi tik tuo atveju, jei „Flix“ gali įrodyti, kad yra teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, kurios yra viršesnės už keleivio interesus, teises ir laisves, arba tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra skirtas „Flix“ teisinių reikalavimų nustatymui, vykdymui ar gynimui.

Pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį keleivis gali bet kuriuo metu prieštarauti, kad į jį būtų kreiptasi dėl reklamos ateityje (prieštaravimas duomenų naudojimui tiesioginei reklamai).

Teisę pateikti skundą

Jei keleivis mano, kad tvarkydamas duomenis duomenų valdytojas nesilaikė duomenų apsaugos taisyklių, keleivis gali pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo.

Teisę atšaukti sutikimą (jei suteiktas)

Keleivis gali atšaukti sutikimą tvarkyti jo duomenis bet kuriuo metu ateityje. Duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu prieš atšaukimą, teisėtumui toks atšaukimas neturi įtakos.

Tai taikoma ir sutikimo pareiškimams, išduotiems prieš įsigaliojant BDAR, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d.

Keleivis gali bet kuriuo metu ginti savo, kaip nukentėjusio asmens, teises prieš Valdytoją, visų pirma naudodamasis 1 ir 2 skyriuose pateiktais kontaktiniais duomenimis.

9. Pataisa

Prireikus šis Privatumo pranešimas gali būti kartkartėmis keičiamas dėl atsiradusių naujų duomenų tvarkymo tikslų ir metodų. Duomenų valdytojas savo nuožiūra laiku ir tinkamai informuos keleivius apie bet kokius tokius pakeitimus.