Privatumo politika

Įžanginis žodis

Mes, bendrovė „Flix SE“ kartu su patronuojamosiomis bendrovėmis (toliau kartu – „FlixBus“ arba mes), norėtume Jus informuoti apie „FlixBus“ taikomą duomenų apsaugą.

Duomenų apsaugos taisyklės dėl asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, apsaugos (toliau Jūs – duomenų subjektas, taip pat klientas, naudotojas arba Jūs) grindžiamos ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Reglamentas (ES) 2016/679) (toliau – BDAR). Mums vieniems ar kartu su kitais priimant sprendimus dėl duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių, pirmiausiai numatoma mūsų pareiga skaidriai informuoti Jus apie duomenų tvarkymo tipą, apimtį, tikslą, trukmę ir teisinį pagrindą (plg. BDAR 13 ir 14 straipsniai).

Šios politikos (toliau – privatumo politika) paskirtis yra informuoti Jus apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Mūsų privatumo politika yra modulinės struktūros. Privatumo politiką sudaro viena dalis, kurioje pateikiama bendroji informacija apie bet kokį asmens duomenų tvarkymą ir tvarkymo aplinkybes, kurios įsigalioja kaskart lankantis mūsų svetainėje (1 skirsnis. Bendroji informacija), ir speciali dalis, kurios turinys susijęs tik su joje aprašyta duomenų tvarkymo situacija, nurodant atitinkamo pasiūlymo ar produkto pavadinimą, ypač, kai lankotės mūsų svetainėse, kurios išsamiau aprašytos čia (2 skirsnis. Specialioji informacija).

Daugiau teisinės informacijos rasite tolesnėse nuorodose.

Informacija apie „FlixBus“:

Užsakymų sąlygos (TCB)

Vežimo sąlygos (TCC)

Informacija apie „FlixTrain“:

„FlixTrain GmbH“ bilietų kainų sąlygos

„FlixTrain GmbH“ (TCC) vežimo sąlygos

Kandidatams į darbo vietas

Informacija apie kandidatų į darbo vietas duomenų apsaugą

1. Bendroji informacija

1.1. Sąvokų apibrėžtis

Šioje privatumo politikoje naudojamos sąvokos turi šias BDAR 4 straipsnyje apibrėžtas reikšmes:

 • asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – duomenų subjektas). Asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius (BDAR 4 straipsnio 1 dalis). Asmens tapatybė taip pat gali būti nustatoma susiejant tokią informaciją ar kitas papildomas žinias. Tai nepriklauso nuo informacijos atsiradimo, formos ar fizinio įsisavinimo (nuotraukose, vaizdo ar garso įrašuose taip pat gali būti asmens duomenų);
 • duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis (t. y. technologijų pagalba) su asmens duomenimis atliekama operacija. Tvarkant asmens duomenis jie gali būti renkami (t. y. perkami), įrašomi, rūšiuojami, sisteminami, saugomi, adaptuojami ar keičiami, išgaunami, su jais susipažįstama, naudojami, atskleidžiami juos persiunčiant, platinant ar kitu būdu suteikiant galimybę jais naudotis, sugretinami ar sujungiami su kitais duomenimis, apribojami, ištrinami ar sunaikinami, o taip pat gali būti pakeičiamas iš pradžių nustatytas duomenų tvarkymo tikslas ar paskirtis (BDAR 4 straipsnio 2 dalis);
 • valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar kartu su kitais priima sprendimą dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių (BDAR 4 straipsnio 7 dalis);
 • duomenų tvarkytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, tvarkanti asmens duomenis duomenų valdytojo vardu laikydamasi jo nurodymų (BDAR 4 straipsnio 8 dalis);
 • trečioji šalis – bet koks fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis; taip pat kiti grupei priklausantys juridiniai asmenys (BDAR 4 straipsnio 10 dalis);
 • duomenų subjekto sutikimas – tai bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys (BDAR 4 straipsnio 11 dalis).

1.2 Valdytojo vardas, pavardė ir adresas

Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingas asmuo (BDAR 4 straipsnio 7 dalis) yra:

„Flix SE“ 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Miunchenas 
Telefonas: +49 (0)30 300 137 300

El. paštas uslugi@flixbus.pl

Daugiau informacijos apie mūsų bendrovę galima rasti Teisinėje informacijoje.

1.3 Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Mūsų bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas bet kuriuo metu yra pasiruošęs Jums atsakyti į visus klausimus kaip kontaktinis asmuo duomenų apsaugos klausimais.

Jos kontaktiniai duomenys:

„Flix SE“ 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Miunchenas

El. paštas data.protection@flixbus.com

Bendrais klausimais apie „FlixBus“ kreipkitės adresu uslugi@flixbus.pl.

1.4 Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama, jeigu atitinkamas bent vienas iš toliau išvardytų teisinių pagrindų:

 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz., įstatymais nustatyta prievolė saugoti duomenis);
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas – duomenis būtina tvarkyti siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, arba
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – duomenis tvarkyti būtina siekiant užtikrinti teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba teisės yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Tvarkydami duomenis nurodome 2 skirsnyje apibrėžtą teisinį pagrindą. Duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis daugiau nei vienu teisiniu pagrindu.

1.5 Gavėjų kategorijos

Tam tikromis sąlygomis Jūsų asmens duomenis perduodame savo patronuojamosioms bendrovėms arba, jeigu leidžiama, iš mūsų patronuojamųjų bendrovių asmens duomenys yra perduodami mums.

Kaip ir bet kuri kita stambi įmonė, mes taip pat savo sandorius vykdome pasitelkdami išorinius vietinius ir užsienio paslaugų teikėjus ir dirbame su įmonėmis partnerėmis savo šalyje bei užsienyje. Pavyzdžiui, dirbame su:

 • vežėjais (vežėjų, su kuriais bendradarbiaujame šiuo metu, apžvalgą rasite čia);
 • (IT) paslaugų teikėjais;
 • finansų įstaigomis ir mokėjimo paslaugų teikėjais;
 • pardavimų partneriais;
 • klientų paslaugų teikėjais (vidiniais / išoriniais);
 • parduotuvių operatoriais;
 • apsaugos įmonėmis;
 • (kelionių) draudikais;
 • kitais mūsų verslo veikloje dalyvaujančiais partneriais (pvz., auditoriais, bankais, draudimo bendrovėmis, teisininkais, priežiūros institucijomis, kitomis bendrovės įsigijimuose dalyvaujančiomis šalimis).

Paslaugų teikėjai ir bendrovės partnerės turi pateikti garantijas, kad įgyvendins tinkamas technines ir organizacines priemones taip, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis teisiniais reikalavimais ir tinkamai apsaugotos duomenų subjektų teisės.

Vykdydami įsipareigojimus ar veikdami pagal įgaliojimą asmens duomenis perduodame valstybės įstaigoms ir institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, priežiūros institucijoms).

Tvarkydami duomenis nurodome 2 skirsnyje apibrėžtas duomenų gavėjų kategorijas.

1.6 Reikalavimai perduodant asmens duomenis į trečiąsias valstybes

Palaikydami savo verslo santykius Jūsų asmens duomenis galime perduoti arba atskleisti trečiosioms šalims, kurios gali būti ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE), t. y. trečiosiose valstybėse.

Jeigu tai būtina, atitinkamuose 2 skirsnio skyriuose Jus informuosime apie atitinkamą informaciją apie duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes, susijusį su mūsų atliekamu duomenų tvarkymu.

Europos Komisija pažymi, kad kai kuriose trečiosiose valstybėse duomenų apsaugos įstatymai yra panašūs į EEE standartą, nes taikomi vadinamieji sprendimai dėl tinkamumo (šių šalių sąrašą ir sprendimų dėl tinkamumo kopiją galima atsisiųsti iš: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Tačiau dėl nepakankamų teisinių nuostatų kitose trečiosiose valstybėse, į kurias gali būti perduodami asmens duomenys, gali būti neužtikrinama nuolatinė aukšto lygio duomenų apsauga. Tokiu atveju užtikriname, kad duomenų apsauga būtų tinkamai garantuojama.

Tai įmanoma, pavyzdžiui, laikantis įmonei privalomų taisyklių (vadinamųjų privalomų bendrovės taisyklių), Europos Komisijos standartinių sutarčių sąlygų dėl asmens duomenų apsaugos, sertifikatų ir pripažintų elgesio kodeksų.

Tiek, kiek būtina Jums pateikiant užsakymą ir mums teikiant ir apdorojant susijusias transporto paslaugas, tam reikalingus asmens duomenis trečiosioms valstybėms galima perduoti pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies b punktą.

Jei norėtumėte išsamesnės informacijos šia tema, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu.

1.7 Duomenų saugojimo trukmė ir ištrynimas

Surinktų asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo duomenų tvarkymo tikslo. Duomenys bus saugomi tiek, kiek būtina numatytam tikslui pasiekti.

Jei tvarkome duomenis patys, 2 skirsnyje nurodyta, kiek laiko juos saugome. Jei konkretus saugojimo laikotarpis toliau nenurodytas, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti arba užblokuoti iš karto nustojus galioti duomenų saugojimo pagrindui ar tikslui.

Tačiau duomenys gali būti saugojami ir ilgiau, jeigu su Jumis kiltų (ar grėstų iškilti) teisinis ginčas arba jei būtų inicijuotos kitos teisinės procedūros, arba jei laikymas numatytas pagal kitas mums kaip duomenų valdytojui taikomas įstatymo nuostatas. Jei pagal teisės aktų nuostatas nustatytas saugojimo laikotarpis baigiasi, asmens duomenys bus užblokuoti arba ištrinti, nebent mums prireiktų juos toliau saugoti ir tam atsirastų teisinis pagrindas.

1.8 Automatizuotas sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą)

Mes neketiname naudoti jokių iš Jūsų surinktų asmens duomenų procesams, susijusiems su automatizuotu sprendimų priėmimu (įskaitant profiliavimą). Norėdami įgyvendinti šias procedūras, Jus apie tai informuosime atskirai, laikydamiesi įstatyminių nuostatų.

1.9 Nėra įpareigojimo teikti asmens duomenų

Sutartis sudarome nepriklausomai nuo to, ar Jūs iš anksto pateikiate mums asmens duomenis. Iš esmės nėra jokių įstatyminių ar sutartinių įpareigojimų teikti mums Jūsų asmens duomenis, tačiau jeigu nepateiksite atitinkamų reikalingų duomenų mes galime teikti tam tikrus pasiūlymus tik ribota apimtimi arba iš viso tokių paslaugų neteikti.

1.10 Įstatyminė prievolė perduoti tam tikrus duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis mums gali būti taikoma speciali įstatymų nustatyta arba teisinė prievolė teikti asmens duomenis trečiosioms šalims, ypač viešosioms įstaigoms.

1.11 Duomenų saugumas

Jūsų duomenims rinkti naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones, atsižvelgdami į naujausias technologijas, įgyvendinimo sąnaudas ir pobūdį, taikymo sritį, duomenų tvarkymo kontekstą ir tikslą, taip pat esamą duomenų pažeidimo riziką (įskaitant tokio įvykio tikimybę ir poveikį), siekdami apsaugoti duomenų subjektą nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, dalinio ar visiško praradimo arba sunaikinimo, arba trečiųjų šalių neteisėtos prieigos (pvz., mūsų svetainėms naudojame TLS šifravimą). Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinius pokyčius.

Jums paprašius mielai suteiksime daugiau informacijos šiuo klausimu. Prašome šiuo klausimu kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba mūsų VISP (vyriausiąjį informacijos saugumo pareigūną).

Jo kontaktiniai duomenys:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Miunchenas

El. paštas it-security@flixbus.com

1.12 Jūsų teisės

Galite bet kada ginti savo kaip duomenų subjekto teises dėl savo asmens duomenų susisiekdami su mumis 1.2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pagal BDAR duomenų subjektai turi toliau nurodytas teises.

Teisė gauti informaciją 
Pagal BDAR 15 straipsnį galite paprašyti informacijos apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Savo prašyme pateikti informaciją turėtumėte paaiškinti savo nuogąstavimą, kad mums būtų lengviau surinkti reikiamus duomenis. Paprašius pateiksime Jums mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopiją. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų teisė gauti informaciją gali būti ribojama tam tikromis aplinkybėmis, nurodytomis įstatymų nuostatose.

Teisė taisyti duomenis 
Jeigu su Jumis susijusi informacija nėra (daugiau) teisinga, galite paprašyti ją pataisyti pagal BDAR 16 straipsnį. Jei duomenys neišsamūs, galite paprašyti juos užpildyti.

Teisė ištrinti duomenis 
Pagal BDAR 17 straipsnio nuostatas galite prašyti ištrinti savo asmens duomenis. Jūsų teisė reikalauti ištrinti duomenis priklauso, be kitų dalykų, nuo to, ar Jūsų duomenys yra vis dar mums reikalingi vykdyti įstatymų numatytas pareigas.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą 
Pagal BDAR 18 straipsnio nuostatas turite teisę reikalauti apriboti su Jumis susijusių duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą 
Pagal BDAR 20 straipsnio nuostatas turite teisę gauti mums pateiktus duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam valdytojui.

Teisė prieštarauti 
Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti Jūsų duomenų tvarkymui dėl su konkrečia situacija susijusių priežasčių. Galite bet kada paprieštarauti dėl reklamos gavimo pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį (prieštaravimas reklamai tiesioginės rinkodaros atveju).

Teisė teikti skundą 
Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų duomenis nesilaikėme duomenų apsaugos nuostatų, galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, pvz., duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kuriai esame atsakingi:

Bavarijos duomenų apsaugos priežiūros tarnyba (Bavarian State Office for Data Protection Supervision), įsikūrusi adresu: Promenade 18, 91522 Ansbachas

Teisė atšaukti sutikimą 
Galite bet kada atsiimti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, ir toks atšaukimas galios ateityje. Tai taikoma ir sutikimo pareiškimams, išduotiems prieš įsigaliojant BDAR, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d.

2. Specialioji informacija

2.1 Apsilankymas mūsų svetainėse

Informacijos apie „FlixBus“ ir mūsų siūlomas paslaugas galima rasti visų pirma adresu https://www.flixbus.lt/ / ttps://www.flixtrain.com/, įskaitant susijusius puslapius (toliau bendrai – svetainė arba svetainės). Jums lankantis mūsų svetainėse yra apdorojami Jūsų asmens duomenys.

2.1.1 Svetainių kūrimas

Naudodamiesi svetainėmis informacijos tikslais renkame, saugome ir tvarkome toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis.

Žurnalo duomenys: kai lankotės mūsų svetainėse, žurnalo duomenų įrašas (vadinamas serverio žurnalo failais) išsaugomas mūsų žiniatinklio serveryje. Tokie duomenys yra:

 • puslapis, iš kurio buvo prašoma šio puslapio (vadinamas nuorodos URL);
 • prašomo puslapio pavadinimas ir URL adresas;
 • prieigos užklausos data ir laikas (serverio laiko juostoje);
 • naudojamos žiniatinklio naršyklės versija;
 • prašančiojo kompiuterio IP adresas;
 • perduotų duomenų kiekis;
 • operacinė sistema;
 • pranešimas, ar kvietimas buvo sėkmingas (prieigos būsena / HTTP būsenos kodas);
 • skirtumas nuo GMT laiko juostos.

Savo svetainėms talpinti ir statistiniams žurnalo duomenų vertinimams atlikti naudojamės IT paslaugų teikėjų paslaugomis.

Žurnalo duomenys tvarkomi statistikos tikslais ir siekiant pagerinti mūsų svetainių kokybę, ypač ryšio stabilumą ir saugumą.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra sudaryti Jums galimybę tinkamai naudotis interneto svetainėmis.

2.1.2 Kontaktinės formos

Per kontaktines formas perduodami duomenys yra apdorojami (pvz., kreipinys, vardas ir pavardė, adresas, įmonė, el. pašto adresas ir siuntimo laikas, užklausos tema).

Kontaktinės formos duomenys tvarkomi tam, kad būtų galima apdoroti užklausas, priklausomai nuo Jūsų užklausos pagrindo ir dalyko, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei tai susiję su sutartimi susijusia užklausa, arba kitais atvejais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto teisinį pagrindą, kai mūsų teisėtas interesas yra apdoroti kontaktines užklausas.

Mes naudojamės klientų aptarnavimo paslaugų teikėjais, kad atsakytume į užklausas, pateiktas per mūsų kontaktinę formą.

Be to, saugome kontaktinės formos duomenis ir atitinkamą IP adresą, kad įvykdytume savo įsipareigojimus pateikti įrodymus, užtikrintume teisinių įsipareigojimų laikymąsi ir tinkamą jų dokumentavimą, galėtume išsiaiškinti bet kokį galimą netinkamą Jūsų asmens duomenų naudojimą ir užtikrinti mūsų sistemų saugumą.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c arba f punktai.

2.1.3 Transportavimo paslaugų užsakymas, teikimas ir apdorojimas

Užsakydami transporto paslaugų bilietus renkame, saugome ir tvarkome šių kategorijų asmens duomenis:

 • el. pašto adresas;
 • pavardė ir vardas;
 • prisijungimo duomenys;
 • mokėjimo duomenys;
 • gimimo data (transporto paslaugoms, kai vaikams taikoma speciali kaina);
 • duoti sutikimai su atitinkamomis nuostatomis ir sąlygomis;
 • išankstinio vietos užsakymo informacija;
 • bagažo duomenys;
 • užsakymo domeno kalba;
 • užsakymo kanalas (žiniatinklis arba programa).

Taip pat galite pateikti kontaktinį telefono numerį, jei kelionės laikas būtų atidėtas ar pasikeistų maršrutas (neprivaloma).

Šie duomenys tvarkomi transporto paslaugoms užsakyti, teikti ir apdoroti, taip pat siekiant teikti paslaugas klientams ir vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai.

Kai kuriuos šiuos duomenis taip pat naudojame produktų rekomendacijoms, žr. 2.1.4 punktą, naujienlaiškiui, žr. 2.1.5 punktą ir kliento paskyrai, žr. 2.1.6 punktą.

Užsakant tarptautinių transporto paslaugų bilietus, priklausomai nuo išvykimo ir atvykimo vietos, renkami ir šių kategorijų asmens duomenys:

 • informacija apie lytį;
 • tapatybės dokumento, paso arba identifikacinis numeris.

Šie duomenys tvarkomi transporto paslaugoms užsakyti, teikti ir apdoroti, taip pat siekiant teikti paslaugas klientams ir vykdyti teisinius įsipareigojimus.

Minėtus duomenis perduodame atitinkamam vežėjui (-ams), taip pat viešosioms institucijoms, jeigu taikomas atitinkamas įpareigojimas ar leidimas.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba c punktai.

Būtini mokėjimo duomenys bus perduoti mokėjimo paslaugų teikėjui, kad būtų užtikrintas saugus Jūsų inicijuotų mokėjimų apdorojimas.

Toliau nurodyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai.

 

Mokėjimo paslaugų teikėjai

Mokėjimo variantai

Payment service providersPayment options
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nyderlandai 
Privatumo politika: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kredito kortelė 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - STAMBULAS 
Privatumo politika: 
https://payu.in/privacy-policy
Kredito kortelė
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 Miunchenas 
Privatumo politika: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Liuksemburgas 
Privatumo politika: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Liuksemburgas
Privatumo politika:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktai.

Tam tikriems užsakymams mes taip pat naudojamės duomenų tvarkytojo „Distribusion Technologies GmbH“ technologijomis ir paslaugomis (Wattstrasse 10, 13355 Berlynas, tel. +49-30-3465507-50, el. paštas dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Rekomendacija dėl produktų

Kiek leidžiama, mes galime naudoti el. pašto adresą, gautą Jums pateikiant užsakymą arba naudojantis transporto paslaugoms, kad siųstume Jums reguliarius pasiūlymus el. paštu, skirtus panašiems į Jūsų įsigytus produktus.

Siųsdami produktų rekomendacijas, pasitelkiame išorinius klientų aptarnavimo paslaugų teikėjus kaip duomenų tvarkytojus.

Šias produktų rekomendacijas iš mūsų gausite nepriklausomai nuo to, ar užsiprenumeravote naujienlaiškį ir ar sutikote gauti rinkodaros pranešimus el. paštu. Tokiu būdu norėtume Jums pateikti informaciją apie mūsų produktus, kurie gali Jus dominti, atsižvelgiant į Jūsų neseniai įsigytus produktus.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra informuoti Jus apie mūsų produktų asortimentą ir pasiūlyti Jums tam tikrus produktus.

Galite bet kada prieštarauti dėl savo el. pašto adreso naudojimo šiuo tikslu, pasinaudodami produkto rekomendacijos atsisakymo nuoroda arba išsiuntę pranešimą adresu unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Naujienlaiškis

Jeigu per mūsų registracijos nuorodą užsisakysite naujienlaiškį, prašome Jūsų sutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta), kad reguliariai el. paštu siųstume Jums mūsų naujienlaiškį.

Jums užsiprenumeravus naujienlaiškį, taip pat gauname Jūsų sutikimą, kad mūsų naujienlaiškio turinį galėtume pritaikyti pagal Jūsų poreikius ir interesus.

Norėdami užregistruoti Jus mūsų naujienlaiškio prenumeratai, naudojame vadinamąją dvigubo pasirinkimo procedūrą. Tai reiškia, kad Jums užsiregistravus, atsiųsime el. laišką Jūsų nurodytu el. pašto adresu, prašydami patvirtinti, kad norite gauti naujienlaiškį. Jei per 24 val. nepatvirtinsite savo registracijos, po mėnesio Jūsų informacija bus užblokuota ir automatiškai ištrinta.

Naujienlaiškis gali būti skirtas visoms prekėms, paslaugoms, produktams, pasiūlymams ir akcijoms, kurias teikia duomenų valdytojas (1.2 punktas) ir (arba) su valdytoju susijusios įmonės arba bendrovės partnerės.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Be to, mes saugome Jūsų naudojamus IP adresus ir registracijos bei patvirtinimo laiką. Šios procedūros tikslas – įrodyti, kad esate registruoti ir prireikus galėti išaiškinti bet kokį galimą netinkamą Jūsų asmens duomenų naudojimą. Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu, tai daroma siekiant mūsų teisėtų interesų užtikrinti teisinių reikalavimų laikymąsi ir dokumentavimą.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra sutikimo įrodymas.

Galite bet kada paprieštarauti dėl savo el. pašto adreso naudojimo šiuo tikslu, pasinaudodami produkto rekomendacijos atsisakymo nuoroda arba išsiuntę pranešimą adresu unsubscribe@flixbus.com. Atšaukimas neturi poveikio jau atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Naujienlaiškiams platinti pasitelkiame išorinius IT paslaugų teikėjus, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai.

2.1.6 Kliento paskyra

Jūs turite galimybę sukurti asmeninę kliento paskyrą mūsų svetainėje. Slaptažodžiu apsaugotoje kliento paskyros srityje galite patogiai tvarkyti savo užsakymus ir išsaugoti savo duomenis būsimoms kelionėms.

Norint sukurti kliento paskyrą, renkama ši privaloma informacija:

 • el. pašto adresas;
 • vardas ir pavardė;
 • slaptažodis (Jūsų pasirinktas).

Šiuos duomenis naudojame Jūsų kliento paskyrai tvarkyti ir sąskaitoms faktūroms sudaryti.

Be to, savo kliento paskyroje galite įvesti mobiliojo telefono numerį, kad galėtume su Jumis susisiekti atidėjus kelionę ar pasikeitus maršrutui (pasirinktinai).

Taip pat galite pasirinkti savo kliento paskyroje išsaugoti šiuos papildomus duomenis (pasirinktinai):

 • kreipinį;
 • gimimo datą;
 • adresą (pašto kodą, miestą ir valstybę);
 • mokėjimo būdus.

Šie duomenys naudojami Jūsų kliento paskyrai tvarkyti ir sąskaitoms faktūroms išrašyti, taip pat gali būti naudojami siunčiant individualizuotas produktų rekomendacijas (2.1.4 punktas), o jei užsiregistravote šiam tikslui – siunčiant naujienlaiškius (2.1.5 punktas).

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a, b arba f punktai.

Jeigu davėte sutikimą, vadinamieji nuolatiniai slapukai Jūsų įrenginyje išsaugomi su funkcija „likti prisijungus“. Jų paskirtis yra užtikrinti, kad per kitus apsilankymus mūsų svetainėje nereikės vėl prisijungti. Jei tokių slapukų saugojimo funkciją išjungėte, savo naršyklės nuostatose, ši funkcija Jums neteikiama.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.

Savo kliento paskyrą ir joje išsaugotus savo asmens duomenis galite atnaujinti arba ištrinti bet kuriuo metu.

2.1.7 Slapukų, papildinių ir kitų paslaugų naudojimas

Kai apsilankote mūsų svetainėje, informacija apie tai išsaugoma slapukų (nedidelių tekstinių failų) pavidalu jūsų terminale. Slapukas išsaugo informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės svetaine (identifikavimo ID, apsilankymo data ir kt.). Naudodami šiuos slapukus palengviname naudojimąsi mūsų svetaine ir įvairiomis paslaugų funkcijomis (tokiomis kaip ankstesnių apsilankymų atpažinimas), todėl galime ją geriau pritaikyti jūsų poreikiams.

Techniškai būtini slapukai naudojami vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mūsų teisėtas interesas yra teikti jums konkrečias mūsų svetainių funkcijas, jas tobulinti ir užtikrinti mūsų svetainių saugumą bei vientisumą.

Galite neleisti išsaugoti slapukų arba ištrinti jau esamus slapukus atitinkamai pakeisdami savo naršyklės nuostatas. Pagalbos mygtukas daugumoje naršyklių nurodo, kaip atlikti tokius nustatymus. Tačiau, jei nepriimsite slapukų, interneto svetainės paslaugų funkcijos gali suprastėti. Todėl rekomenduojame slapukų funkciją palikti įjungtą.

Išsamią informaciją apie tai, kaip tai padaryti įvairiose naršyklėse galima rasti tokiais interneto adresais: youronlinechoices, „Network Advertising Initiative“ ir (arba) „Digital Advertising Alliance“. Šiose svetainėse taip pat galite rasti informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus iš savo kompiuterio, ir bendros informacijos apie slapukus. Naudojame toliau nurodytų tipų slapukus.

Trumpalaikiai slapukai, dar vadinami laikinaisiais arba seanso slapukais, yra slapukai, kurie pašalinami jums išėjus iš mūsų svetainės ir uždarius naršyklę. Pavyzdžiui, šie slapukai paprastai išsaugo kalbos nuostatas arba užsakymo turinį.

Nuolatiniai slapukai išsaugomi net uždarius naršyklę. Tai leidžia, pvz., išsaugoti prisijungimo būseną ar bet kokius įvestus paieškos žodžius. Tokius slapukus, be kitų dalykų, naudojame apimties matavimo ar rinkodaros tikslais. Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami pasibaigus nurodytam laikotarpiui, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko. Tačiau šiuos slapukus galite bet kada pašalinti per savo naršyklės saugos nustatymus.

Be vadinamųjų „pirmosios šalies slapukų“ , kuriuos nustatome kaip duomenų tvarkymo valdytojas, taip pat naudojami kitų paslaugų teikėjų „trečiosios šalies slapukai“.

Tvarkydami sutikimus (sutikimų reklaminė juosta), suteikiame jums galimybę nuspręsti, ar naudoti slapukus, ar panašias technologijas. Visą apžvalgą su išsamia informacija apie naudojamas paslaugas ir prieigą prie jūsų sutikimo nuostatų, įskaitant galimybę tokį sutikimą atšaukti, rasite čia.

2.1.8. Mašininis mokymasis ir dinaminis svetainės / programos pritaikymas

Mes naudojame mašininį mokymąsi, kad optimizuotume ir automatizuotume savo procesus. Tai reiškia, kad sistemą reikia išmokyti sprendimų priėmimo logikos, pagrįstos naudojimo atvejais, t. y. sistema gali mokytis iš praeities ir naudodama algoritmus kurti statistinius modelius, kuriuos galima taikyti panašioms užduotims ateityje.

Pavyzdžiui, mes naudojame mašininį mokymąsi saugiame ir maišos modelyje, kad greitai ir lengvai sukurtumėte jums pritaikytus kelionių pasiūlymus. Šiuo tikslu naudojame pagrindinius duomenis, visų pirma naudotojo ID, atitinkamą kelionių ir paieškos istoriją bei IP adresą. 

Be to, duomenis naudojame automatiškai pritaikydami savo svetainę ir programą, kad suteiktume jums geriausią įmanomą patirtį. Pavyzdžiui, mes galime naudoti jūsų pirkimo istoriją, kad galėtume pasiūlyti jums papildomas paslaugas (pvz.: pridėti vietos rezervavimą, įsigyti papildomą bagažą ir pan.) arba padėti jums kelionėje su naudotoju (pvz., jei netolimoje ateityje planuojate kelionę, galime nurodyti, kaip realiuoju laiku sekti jūsų autobusą).

Šiuo tikslu, be pirmiau išvardytų bendrųjų duomenų, mes taip pat naudojame pirkimo istoriją ir kontaktus su „Flix“ per klientų aptarnavimo tarnybą. Duomenys šifruojami įterpiant papildomas eilutes („sūdyti“) ir maišomi, kad būtų užtikrintas papildomas apsaugos sluoksnis.

Duomenis tvarkome vadovaudamiesi savo teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, nes turime ekonominį interesą pasiūlyti jums tinkamiausią patirtį. Tai naudinga ir jums, nes gaunate ne standartinę rekomendaciją, o kelionės pasiūlymą, pritaikytą jūsų poreikiams, arba nukreipiame jus į paslaugas, kurios būtų naudingos jūsų planavimui, kelionei ir patirčiai po jos.

Jei norite nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi mašininio mokymosi arba dinaminio svetainės/programos pritaikymo tikslais, galite tai padaryti bet kuriuo metu, laikydamiesi teisinių nuostatų, pateikdami prieštaravimą šiuo pašto adresu data.protection@flixbus.com. Atkreipkite dėmesį, kad tada gausite tik standartines paslaugas.

2.1.9. Sukčiavimo prevencija

Siekdami išvengti apgaulingų užsakymų, tvarkome su užsakymu susijusius duomenis, pvz., IP adresą, vardą, el. pašto adresą.

Tai leidžiama pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas yra užkirsti kelią sukčiavimui ir išvengti finansinių nuostolių.

Atskirais atvejais sprendimas dėl užsakymo atšaukimo gali būti priimtas jau užsakymą pateikus automatizuoto sprendimo pagrindu. Ši logika pagrįsta vidinių algoritmų rinkiniu, kuris apdoroja atitinkamus duomenų taškus ir parodo, kiek tokie taškai atitinka įvairius sukčiavimo modelius, arba palygina duomenų taškus su sukčiavimo modeliams būdingomis ribomis ir vertėmis, kad būtų galima aptikti sukčiavimo užsakymus. Jei norite užginčyti šį sprendimą, išreikšti savo nuomonę, arba norėtumėte pabendrauti su duomenų valdytoją atstovaujančiu asmeniu, susisiekite su data.protection@flixbus.com.

2.2 Klientų aptarnavimas

Kai kreipiatės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, renkame asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate savo iniciatyva. Pavyzdžiui, galite kreiptis į mus el. paštu, telefonu arba laišku. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik siekiant su Jumis susisiekti arba tuo tikslu, kuriuo mums pateikėte šiuos duomenis, pvz., atsakant į Jūsų užklausas, techniniam administravimui arba klientų administravimui.

Šie duomenys (įskaitant informaciją apie bendravimo priemones, pvz., el. pašto adresą, telefono numerį) pateikiami savanoriškai. Mes naudojame duomenis, kad atsakytume į Jūsų užklausas, prireikus įvykdytume teisinius įsipareigojimus ir administraciniais tikslais.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c arba f punktai.

Telefoninių užklausų atveju Jūsų duomenys taip pat apdorojami telefonų taikomosiomis programomis ir iš dalies balso dialogų sistema, kad galėtume vykdyti užklausų paskirstymo ir apdorojimo procesus.

Savo klientų aptarnavimui kaip duomenų tvarkytojai naudojamės išorinių klientų aptarnavimo paslaugų teikėjų paslaugomis.

2.3 Naudojimasis socialinių tinklų kanalais

Turime bendrovės paskyras socialiniuose tinkluose (šiuo metu „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“, „Twitter“, „TikTok“). Kiek kontroliuojame Jūsų duomenų tvarkymą, užtikriname, kad būtų laikomasi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių.

Be to, už bendrovės paskyrų atitikimą BDAR ir kitiems duomenų apsaugos reglamentams yra atsakingi toliau nurodyti subjektai.

„Facebook“ – „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija.

„Instagram“ – „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija.

„Twitter“ – „Twitter International Company“, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Airija.

„LinkedIn“ – „LinkedIn Ireland Unlimited Company“ , Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Airija.

„TikTok“ – „TikTok Technology Limited“ , 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Airija.

Norėtume pabrėžti, kad Jūsų duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos ribų.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra efektyvi informacija ir bendravimas.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos įstatymus, susijusius su mūsų įmonės veikla socialinės žiniasklaidos kanaluose, galima rasti čia:

„Facebook“: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

„Instagram“: https://www.facebook.com/policy.php

„LinkedIn“: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

„TikTok“: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4 Pranešimas apie „Speakout@Flix“ (informavimo apie pažeidimus portalą)

Kai susisiekiate su mumis per mūsų informavimo apie pažeidimus portalą „Speakout@Flix“, renkame jūsų iniciatyva pateiktus asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę ir el. pašto adresą). Pranešimą galite pateikti per interneto portalą arba telefonu. 

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik nagrinėjant jūsų pranešimą ir galimai jo pagrindu atliekant vidaus tyrimus.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Duomenis pateikiate savanoriškai, o visus pranešimus galite pateikti anonimiškai. 

Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą, esame teisiškai įpareigoti perduoti jūsų duomenis valdžios institucijoms, jei to prašoma. 

Mūsų interneto portalas naudoja išorinį paslaugų teikėją („Convercent, Inc.“) kaip duomenų tvarkytoją.