Programos privatumo taisyklės

Šiose Taisyklėse (toliau –Privatumo taisyklės) sužinosite, kaip tvarkomi Jūsų duomenys ir kokias privatumo teises turite naudodamiesi „FlixBus“: kelionės autobusu po Europą (toliau taip pat vadinama Programa) „FlixBus“ iniciatyva.

Daugiau teisinės informacijos rasite tolesnėse nuorodose:

Užsakymų sąlygos (TCB)
Vežimo sąlygos (TCC)

1.    Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Jūsų asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra (BDAR 4 straipsnio 7 dalis):
„Flix SE“
Friedenheimer Brücke 16
80639 Miunchenas
Telefonas: +49 (0)30 300 137 300
El.paštas: service@flixbus.de 
Daugiau informacijos apie mūsų bendrovę galima rasti Teisiniame pranešime

2.    Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Mūsų bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas bet kuriuo metu yra pasiruošęs Jums atsakyti į visus klausimus kaip kontaktinis asmuo duomenų apsaugos klausimais:
„Flix SE“
Friedenheimer Brücke 16
80639 Miunchenas
El.paštas: data.protection@flixbus.com
Bendrais klausimais apie „FlixBus“ kreipkitės adresuservice@flixbus.de .

3.    Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas 

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama, jeigu atitinkamas bent vienas iš toliau išvardytų teisinių pagrindų:

 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas – duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas – duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas – duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz., įstatymais nustatyta prievolė saugoti duomenis);
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas –duomenis būtina tvarkyti siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, arba
 • BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – duomenis tvarkyti būtina siekiant užtikrinti teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba teisės yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas). 

Tvarkydami duomenis nurodome 12 punkte apibrėžtą teisinį pagrindą. Duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis daugiau nei vienu teisiniu pagrindu.

4.    Gavėjų kategorijos

Tam tikromis sąlygomis Jūsų asmens duomenis perduodame savo patronuojamosioms bendrovėms arba tiek, kiek tai leidžiama, iš mūsų patronuojamųjų bendrovių asmens duomenys yra perduodami mums.

Kaip ir bet kuri kita stambi įmonė, mes taip pat savo sandorius vykdome pasitelkdami išorinius vietinius ir užsienio paslaugų teikėjus ir dirbame su įmonėmis partnerėmis savo šalyje bei užsienyje. Pavyzdžiui, dirbame su:

 • vežėjais (vežėjų, su kuriais bendradarbiaujame šiuo metu, apžvalgą rasite čia)
 • (IT) paslaugų teikėjais
 • finansų įstaigomis ir mokėjimo paslaugų teikėjais
 • pardavimų partneriais
 • klientų paslaugų teikėjais (vidiniais / išoriniais)
 • parduotuvių operatoriais
 • apsaugos įmonėmis
 • (kelionių) draudikais
 • kitais mūsų verslo veikloje dalyvaujančiais partneriais (pvz., auditoriais, bankais, draudimo bendrovėmis, teisininkais, priežiūros institucijomis, kitomis bendrovės įsigijimuose dalyvaujančiomis šalimis)

Paslaugų teikėjai ir bendrovės partnerės turi pateikti garantijas, kad jie įgyvendins tinkamas technines ir organizacines priemones taip, kad duomenų tvarkymas atitiktų teisinius reikalavimus ir būtų apsaugotos duomenų subjektų teisės.

Vykdydami įsipareigojimus ar veikdami pagal įgaliojimą mes perduodame asmens duomenis viešosioms įstaigoms ir institucijoms (pvz., policijai, prokuratūrai, priežiūros institucijoms).

Tvarkydami duomenis nurodome 12 punkte apibrėžtas duomenų gavėjų kategorijas.

5.    Reikalavimai perduodant asmens duomenis į trečiąsias valstybes

Palaikydami savo verslo santykius Jūsų asmens duomenis galime perduoti arba atskleisti trečiosioms šalims, kurios gali būti ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE), t. y. trečiosiose valstybėse. 

Jeigu tai būtina, mes pateiksime atitinkamą informaciją apie duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes, susijusį su mūsų atliekamu duomenų tvarkymu. 

Europos Komisija pažymi, kad kai kuriose trečiosiose valstybėse duomenų apsaugos įstatymai yra panašūs į EEE standartą, nes taikomi vadinamieji sprendimai dėl tinkamumo (šių šalių sąrašą ir sprendimų dėl tinkamumo kopiją galima atsisiųsti iš: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Tačiau dėl nepakankamų teisinių nuostatų kitose trečiosiose valstybėse, į kurias gali būti perduodami asmens duomenys, gali nebūti nuolatinės aukšto lygio duomenų apsaugos. Tokiu atveju užtikriname, kad duomenų apsauga būtų tinkamai garantuojama. 

Tai įmanoma, pavyzdžiui, laikantis įmonei privalomų taisyklių (vadinamųjų privalomų bendrovės taisyklių), Europos Komisijos standartinių sutarčių sąlygų dėl asmens duomenų apsaugos, sertifikatų ir pripažintų elgesio kodeksų.

Tiek, kiek būtina Jums pateikiant užsakymą ir mums teikiant ir apdorojant susijusias transporto paslaugas, tam reikalingus asmens duomenis trečiosioms valstybėms galima perduoti pagal BDAR 49 straipsnio 1 dalies b punktą.

Jei norėtumėte išsamesnės informacijos šia tema, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu.

6.    Duomenų saugojimo laikotarpis ir ištrynimas

Surinktų asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo duomenų tvarkymo tikslo. Duomenys bus saugomi tiek, kiek būtina numatytam tikslui pasiekti. 

Jei tvarkome duomenis patys, nurodome, kiek laiko juos saugosime. Jei konkretus saugojimo laikotarpis toliau nenurodytas, Jūsų asmens duomenys bus ištrinti arba užblokuoti iš karto nustojus galioti duomenų saugojimo pagrindui ar tikslui. 

Tačiau duomenys gali būti saugojami ir ilgiau, jeigu su Jumis kiltų (ar grėstų iškilti) teisinis ginčas arba jei būtų inicijuotos kitos teisinės procedūros, arba jei laikymas numatytas pagal kitas mums kaip duomenų valdytojui taikomas įstatymo nuostatas. Jei pagal teisės aktų nuostatas nustatytas saugojimo laikotarpis baigiasi, asmens duomenys bus užblokuoti arba ištrinti, nebent mums prireiktų juos toliau saugoti ir tam atsirastų teisinis pagrindas

7.    Automatizuotas sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą)

Mes neketiname naudoti jokių iš Jūsų surinktų asmens duomenų procesams, susijusiems su automatizuotu sprendimų priėmimu (įskaitant profiliavimą). Norėdami įgyvendinti šias procedūras, Jus apie tai informuosime atskirai, laikydamiesi įstatymų nuostatų.

8.    Nėra įpareigojimo teikti asmens duomenų.

Sutartis sudarome nepriklausomai nuo to, ar Jūs iš anksto pateikiate mums asmens duomenis. Iš esmės nėra jokių įstatyminių ar sutartinių įpareigojimų teikti mums Jūsų asmens duomenis, tačiau jeigu nepateiksite atitinkamų reikalingų duomenų mes galime teikti tam tikrus pasiūlymus tik ribota apimtimi arba iš viso tokių paslaugų neteikti. 

9.    Įstatymais numatyta pareiga perduoti kai kuriuos duomenis

Tam tikromis aplinkybėmis mums gali būti taikoma speciali įstatymų nustatyta arba teisinė prievolė teikti asmens duomenis trečiosioms šalims, ypač viešosioms įstaigoms.

10.    Duomenų saugumas

Naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, dalinio ar visiško praradimo ar sunaikinimo ar nuo neteisėtos trečiųjų šalių prieigos, atsižvelgiant į naujausias technologijas, diegimo išlaidas ir pobūdį, apimtį, kontekstą ir tvarkymo tikslą, taip pat esamą duomenų pažeidimo riziką (įskaitant tokio įvykio tikimybę ir poveikį) duomenų subjektui. Mūsų saugumo priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologinius pokyčius.

Jums paprašius mielai suteiksime daugiau informacijos šiuo klausimu. Prašome šiuo klausimu kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną arba mūsų VISP (vyriausiąjį informacijos saugumo pareigūną.

Jo kontaktiniai duomenys:
„Flix SE“
Friedenheimer Brücke 16
80639 Miunchenas
El. paštas: it-security@flixbus.com

11.    Jūsų teisės

Galite bet kada ginti savo kaip duomenų subjekto teises dėl savo asmens duomenų susisiekdami su mumis 1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pagal BDAR duomenų subjektai turi toliau nurodytas teises:

Teisė gauti informaciją
Pagal BDAR 15 straipsnį galite paprašyti informacijos apie mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Savo prašyme pateikti informaciją turėtumėte paaiškinti savo nuogąstavimą, kad mums būtų lengviau surinkti reikiamus duomenis. Jums paprašius pateiksime Jums mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų kopiją. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų teisė gauti informaciją gali būti ribojama tam tikromis aplinkybėmis, nurodytomis įstatymų nuostatose.

Teisė taisyti duomenis
Jeigu su Jumis susijusi informacija nėra (nebėra) teisinga, galite paprašyti ją pataisyti pagal BDAR 16 straipsnį. Jei duomenys neišsamūs, galite paprašyti juos užpildyti.

Teisė ištrinti duomenis
Pagal BDAR 17 straipsnio nuostatas galite prašyti ištrinti savo asmens duomenis. Jūsų teisė reikalauti ištrinti duomenis priklauso, be kitų dalykų, nuo to, ar Jūsų duomenys yra vis dar mums reikalingi vykdyti įstatymų numatytas pareigas.

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą
Pagal BDAR 18 straipsnio nuostatas turite teisę reikalauti apriboti su Jumis susijusių duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą
Pagal BDAR 20 straipsnio nuostatas turite teisę gauti mums pateiktus duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam valdytojui.

Teisė prieštarauti
Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti Jūsų duomenų tvarkymui dėl su konkrečia situacija susijusių priežasčių. Galite bet kada paprieštarauti dėl reklamos gavimo pagal BDAR 21 straipsnio 2 dalį (prieštaravimas reklamai tiesioginės rinkodaros atveju).

Teisė teikti skundą
Jeigu manote, kad tvarkydami Jūsų duomenis nesilaikėme duomenų apsaugos nuostatų, galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, pvz., duomenų apsaugos priežiūros institucijai, kuriai esame atsakingi: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarijos valstybinė duomenų apsaugos priežiūros įstaiga], Promenade 18, 91522 Ansbach

Teisė atšaukti sutikimą
Galite bet kada atsiimti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, ir toks atšaukimas galios ateityje. Tai taikoma ir sutikimo pareiškimams, išduotiems prieš įsigaliojant BDAR, t. y. iki 2018 m. gegužės 25 d.

12.    Programos naudojimas

Naudodamiesi Programa galite užsisakyti ir valdyti transportavimo paslaugas. Mes renkame, saugojame ir tvarkome asmens duomenis, kai diegiame ir naudojame Programą.

12.1    Programos tiekimas

Dėl techninių priežasčių būtina keistis duomenimis tarp programos ir mūsų serverio, kad galėtume suteikti Jums galimybę naudotis programa ir garantuoti programos stabilumą ir saugumą. Tuo tikslu bus tvarkomi tokie duomenys:
Prieigos duomenys, kuriuos sudaro:

•    IP adresas
•    prašymo data ir laikas
•    laiko zonos skirtumas nuo  Grinvičo laiko (GMT)
•    prašymo turinys 
•    prieigos kodas / HTTP būsenos kodas
•    kiekvieną kartą perduotas duomenų kiekis
•    svetainė, iš kurios buvo pateiktas prašymas
•    naršyklė
•    operacinė sistema ir jos sąsaja
•    programos kalba ir versija
•    Jūsų mobiliojo įrenginio pavadinimas
•    mobiliojo įrenginip kalba, regionas ir versija
•    reklamos identifikatrius (neprivaloma)

Mes naudojame IT paslaugų teikėjus užsakomiems duomenims tvarkyti Programai laikyti ir prieigos duomenų statistiniams vertinimams.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra sudaryti Jums galimybę tinkamai naudotis interneto svetainėmis.

12.2    Prieigos įgaliojimai

Programai reikalinga prieiga prie įvairių Jūsų mobiliojo įrenginio funkcijų ir sąsajų. Norėdami tai padaryti, turite suteikti programai tam tikrus įgaliojimus. Autorizavimo sistema priklauso nuo Jūsų operacinės sistemos specifikacijų. Pvz., individualius įgaliojimus galima sujungti į autorizacijos kategorijas Jūsų mobiliajame įrenginyje, taigi Jūs galite sutikti tik su visa autorizacijos kategorija. 

Atkreipkite dėmesį, kad be programos prašomų įgaliojimų galima naudoti tik ribotas programos funkcijas.

12.2.1    Prieigos įgaliojimai (visiems mobiliesiems įrenginiams)

Programai reikalingas interneto ryšys, kad būtų galima keistis duomenimis su serverio sistema.
Foninių pranešimų gavimas turi būti įjungtas, kad informacija apie užsakymus būtų atnaujinta.
Jei suteiksite tinkamą prieigos įgaliojimą, Jūsų buvimo vietos duomenys bus tvarkomi fone (neprivaloma), kad kelionės metu Jūsų mobiliajame įrenginyje būtų suteikta pagrindinė kelionės informacija (atvykimo laikas, perdavimo galimybės ir kt.).

12.2.2    Vietos duomenys (visi mobilieji įrenginiai)

Programa gali jus informuoti, kai artėjate prie kelionės tikslo ir (arba) persėdimo stoties. Tam programa turi gauti prieigą prie jūsų įrenginio buvimo vietos duomenų ir jūsų sutikimą. Tai galite padaryti suteikdami leidimą programai jūsų įrenginyje pasiekti jo geografinę buvimo vietą. Savo sutikimą bet kada ateityje galite atsiimti atšaukdami leidimą programai pasiekti jūsų įrenginio vietos duomenis nustatymuose.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz) 25 skirsnio 1 dalis.

12.2.3    „Android“

Jei naudojate mobilųjį įrenginį su „Android“ operacine sistema, galite suaktyvinti prieigą prie savo kalendoriaus, kad pridėtumėte užsakymų į savo kalendorių (neprivaloma).

12.2.4    „Apple iOS“

Jei naudojate mobilųjį įrenginį su „Apple iOS“ operacine sistema, galite suaktyvinti pranešimų gavimą („push“ pranešimų) (neprivaloma). 

12.3    Kontaktinės formos

Per kontaktines formas perduodami duomenys yra apdorojami (pvz., kreipinys, vardas ir pavardė, adresas, įmonė, el. pašto adresas ir siuntimo laikas, užklausos tema).

Kontaktinės formos duomenys tvarkomi tam, kad būtų galima apdoroti užklausas, priklausomai nuo Jūsų užklausos pagrindo ir dalyko, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu, jei tai susiję su sutartimi, arba kitais atvejais pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto teisinį pagrindą; mūsų teisėtas interesas yra tvarkyti kontaktines užklausas.

Mes naudojamės klientų aptarnavimo paslaugų teikėjais, kad atsakytume į užklausas, pateiktas per mūsų kontaktinę formą.

Be to, saugome kontaktinės formos duomenis ir atitinkamą IP adresą, kad įvykdytume savo įsipareigojimus pateikti įrodymus, užtikrintume teisinių įsipareigojimų laikymąsi ir tinkamą jų dokumentavimą, galėtume išsiaiškinti bet kokį galimą netinkamą Jūsų asmens duomenų naudojimą ir užtikrinti mūsų sistemų saugumą. 

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c arba f punktai.

12.4    Transporto paslaugų užsakymas, teikimas ir vykdymas

Užsakydami transporto paslaugų bilietus renkame, saugome ir tvarkome šių kategorijų asmens duomenis:

•    el. pašto adresas
•    pavardė ir vardas (-ai)
•    atsiskaitymo adresas ir mokesčių mokėtojo numeris (neprivaloma)
•    prisijungimo duomenys
•    mokėjimo data / mokėjimo būdas
•    gimimo data 
•    telefono numeris
•    duoti sutikimai su atitinkamomis nuostatomis ir sąlygomis 
•    sutikimas gauti naujienlaiškį (neprivalomas)
•    išankstinio vietos užsakymo informacija
•    bagažo informacija
•    Jūsų mobiliojo įrenginio kalba 
•    užsakymų kanalas (žiniatinklis arba programa)
•    CO2 įnašas (neprivaloma)

Taip pat galite pateikti kontaktinį telefono numerį, jei kelionės laikas būtų atidėtas ar pasikeistų maršrutas (neprivaloma).

Šie duomenys tvarkomi transporto paslaugoms užsakyti, teikti ir apdoroti, taip pat siekiant teikti paslaugas klientams ir vykdyti teisinius įsipareigojimus. 

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai.

Kai kuriuos šiuos duomenis taip pat naudojame produktų rekomendacijoms (žr. 12.5 punktą), naujienlaiškiui (žr. 12.6 punktą) ir kliento paskyrai („Android“) (žr. 12.7 punktą).

Užsakant tarptautinių transporto paslaugų bilietus, priklausomai nuo išvykimo ir atvykimo vietos, renkami ir šių kategorijų asmens duomenys:

•    Informacija apie lytį:
•    Tautybė
•    ID kortelė, pasas, gimimo liudijimas arba ID numeris
•    Informacija apie kovos su COVID-19 (koronaviruso) pandemija priemonėmis (daugiau informacijos šia tema že.: https://www.flixbus.lt/privatumo-politika-covid-19)

Šie duomenys tvarkomi užsakant, teikiant ir tvarkant transporto paslaugas, taip pat vykdant teisinius įsipareigojimus pagal nacionalinius įstatymus išvykimo ir atvykimo vietoje. 

Minėtus duomenis perduodame atitinkamam vežėjui (-ams), taip pat viešosioms institucijoms, jeigu taikomas atitinkamas įpareigojimas ar leidimas.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba c punktai.

Būtini mokėjimo duomenys bus perduoti mokėjimo paslaugų teikėjui, kad būtų užtikrintas saugus Jūsų inicijuotų mokėjimų apdorojimas.

Toliau nurodyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai:

Mokėjimo paslaugų teikėjaiMokėjimo variantai
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nyderlandai
Privatumo politika:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditinė kortelė
„Swish“
„Google Pay“
„Apple Pay“
„iDeal“
„Dotpay“
„Sofort“ / „Klarna“
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. Nr. 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - STAMBULAS
Privatumo politika:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditinė kortelė
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlynas, Vokietija
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Tiesioginis debitas
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Liuksemburgas
Privatumo politika:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Liuksemburgas
Privatumo politika:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b arba f punktai.

12.5    Produkto rekomendacija

Kiek leidžiama, mes galime naudoti el. pašto adresą, gautą Jums pateikiant užsakymą arba naudojantis transporto paslaugoms, kad siųstume Jums reguliarius pasiūlymus el. paštu, skirtus panašiems į Jūsų įsigytus produktus.

Siųsdami produktų rekomendacijas, pasitelkiame išorinius klientų aptarnavimo paslaugų teikėjus kaip duomenų tvarkytojus.

Šias produktų rekomendacijas iš mūsų gausite nepriklausomai nuo to, ar užsiprenumeravote naujienlaiškį ir ar sutikote gauti rinkodaros pranešimus el. paštu. Tokiu būdu norėtume Jums pateikti informaciją apie mūsų produktus, kurie gali Jus dominti, atsižvelgiant į Jūsų neseniai įsigytus produktus.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra informuoti Jus apie mūsų produktų asortimentą ir pasiūlyti Jums tam tikrus produktus. 

Galite bet kada prieštarauti dėl savo el. pašto adreso naudojimo šiuo tikslu, pasinaudodami produkto rekomendacijos atsisakymo nuoroda arba išsiuntę pranešimą adresu unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Naujienlaiškis

Jeigu per mūsų registracijos nuorodą užsisakysite naujienlaiškį, prašome Jūsų sutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta), kad reguliariai el. paštu siųstume Jums mūsų naujienlaiškį. 

Jums užsiprenumeravus naujienlaiškį, taip pat gauname Jūsų sutikimą, kad mūsų naujienlaiškio turinį galėtume pritaikyti pagal Jūsų poreikius ir interesus.

Norėdami užregistruoti Jus mūsų naujienlaiškio prenumeratai, naudojame vadinamąją dvigubo pasirinkimo procedūrą. Tai reiškia, kad Jums užsiregistravus, atsiųsime el. laišką Jūsų nurodytu el. pašto adresu, prašydami patvirtinti, kad norite gauti naujienlaiškį. Jei per 24 val. nepatvirtinsite savo registracijos, po mėnesio Jūsų informacija bus užblokuota ir automatiškai ištrinta.

Naujienlaiškis gali būti skirtas visoms prekėms, paslaugoms, produktams, pasiūlymams ir akcijoms, kurias teikia duomenų valdytojas (1 punktas) ir (arba) su valdytoju susijusios įmonės arba bendrovės partnerės. 

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

Be to, mes saugome Jūsų naudojamus IP adresus ir registracijos bei patvirtinimo laiką. Šios procedūros tikslas – įrodyti, kad esate registruoti ir prireikus galėti išaiškinti bet kokį galimą netinkamą Jūsų asmens duomenų naudojimą. Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu, tai daroma siekiant mūsų teisėtų interesų užtikrinti teisinių reikalavimų laikymąsi ir dokumentavimą. 

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra sutikimo įrodymas.

Galite bet kada paprieštarauti dėl savo el. pašto adreso naudojimo šiuo tikslu, pasinaudodami produkto rekomendacijos atsisakymo nuoroda arba išsiuntę pranešimą adresu unsubscribe@flixbus.com. Atšaukimas neturi poveikio jau atliktų duomenų tvarkymo operacijų teisėtumui.

Naujienlaiškiams platinti pasitelkiame išorinius IT paslaugų teikėjus, kurie veikia kaip duomenų tvarkytojai.

12.7    Slapukai ir panašios technologijos

Programa naudoja slapukus ir panašias technologijas. 

Be pirmosios šalies slapukų, kuriuos mes, kaip duomenų valdytojai, nustatome, taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai, kuriuos siūlo kiti paslaugų teikėjai. 

Tvarkydami sutikimus (sutikimų reklaminė juosta), suteikiame Jums galimybę nuspręsti, ar naudoti slapukus, ar panašias technologijas. 

Visą apžvalgą su išsamia informacija apie naudojamas paslaugas ir prieigą prie jūsų sutikimo nuostatų, įskaitant galimybę tokį sutikimą atšaukti, rasite programos nustatymuose.

12.8    Sukčiavimo prevencija

Siekdami išvengti apgaulingų užsakymų, tvarkome su užsakymu susijusius duomenis, pvz., IP adresą, vardą, el. pašto adresą.

Tai leidžiama pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėtas interesas yra užkirsti kelią sukčiavimui ir išvengti finansinių nuostolių.

Atskirais atvejais sprendimas dėl užsakymo atšaukimo gali būti priimtas jau užsakymą pateikus automatizuoto sprendimo pagrindu. Ši logika pagrįsta vidinių algoritmų rinkiniu, kuris apdoroja atitinkamus duomenų taškus ir parodo, kiek tokie taškai atitinka įvairius sukčiavimo modelius, arba palygina duomenų taškus su sukčiavimo modeliams būdingomis ribomis ir vertėmis, kad būtų galima aptikti sukčiavimo užsakymus. Jei norite užginčyti šį sprendimą, išreikšti savo nuomonę, arba norėtumėte pabendrauti su duomenų valdytoją atstovaujančiu asmeniu, susisiekite su data.protection@flixbus.com.

12.9    Klientų aptarnavimas

Kai kreipiatės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, renkame asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate savo iniciatyva. Pavyzdžiui, galite kreiptis į mus el. paštu, telefonu arba laišku. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik siekiant su Jumis susisiekti arba tuo tikslu, kuriuo mums pateikėte šiuos duomenis, pvz., atsakant į Jūsų užklausas, techniniam administravimui arba klientų administravimui.

Šie duomenys (įskaitant informaciją apie bendravimo priemones, pvz., el. pašto adresą, telefono numerį) pateikiami savanoriškai. Mes naudojame duomenis, kad atsakytume į Jūsų užklausas, prireikus įvykdytume teisinius įsipareigojimus ir administraciniais tikslais.

Teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b, c arba f punktai.

Telefoninių užklausų atveju Jūsų duomenys taip pat apdorojami telefonų taikomosiomis programomis ir iš dalies balso dialogų sistema, kad galėtume vykdyti užklausų paskirstymo ir apdorojimo procesus. 

Savo klientų aptarnavimui kaip duomenų tvarkytojai naudojamės išorinių klientų aptarnavimo paslaugų teikėjų paslaugomis.

12.10    Dalyvavimas socialiniuose tinkluose

Turime bendrovės paskyras socialiniuose tinkluose (šiuo metu „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ ir „Twitter). Kiek kontroliuojame Jūsų duomenų tvarkymą, užtikriname, kad būtų laikomasi galiojančių duomenų apsaugos taisyklių. 

Be mūsų, už bendrovės paskyrų atitikimą BDAR ir kitiems duomenų apsaugos reglamentams yra atsakingi toliau nurodyti subjektai:

Facebook“ – „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija)
„Instagram“ – „Facebook Ireland Ltd.“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija)
„Twitter“ – „Twitter International Company“, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Airija)
„LinkedIn“ – „LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Airija)

Norėtume pabrėžti, kad Jūsų duomenys gali būti tvarkomi už Europos Sąjungos ribų.

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas yra efektyvi informacija ir bendravimas.

Daugiau informacijos apie duomenų apsaugos įstatymus, susijusius su mūsų įmonės veikla socialiniuose tinkluose, galima rasti čia:
„Facebook“: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
„Instagram“: https://www.facebook.com/policy.php
„LinkedIn:: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Versijos data: 2023-11-24